Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 12.04.2013 r.

Zgodnie z § 10 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 18 marca 2013 r. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, które odbędzie się w dniu 12.04.2013 r. (piątek) o godz. 9:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów, II piętro, pokój nr 4).

Porządek posiedzenia Komitetu

 1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Poinformowanie o deklaracji bezstronności i poufności (podpisanie deklaracji bezstronności i poufności).
 6. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami o ponowne rozpatrzenie operacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków o ponowne rozpatrzenie operacji.
 8. Ponowna ocena operacji  – w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor publiczny.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor publiczny.
 10. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 12. Ponowna ocena operacji  – w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy.
 14. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 16. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa”.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa”.
 18. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 20. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 22. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 23. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 24. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor publiczny.
 25. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor publiczny.
 26. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania
 27. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 28. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy.
 29. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy.
 30. Sporządzenie listy wybranych lub niewybrania operacji w/w działania.
 31. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 32. Dyskusja.
 33. Wolne wnioski.
 34. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).

Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.