Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 19.10.2012 r.

W dniu 19 października 2012 r. o godzinie 14:00 w Ekskluzywnej Agroturystyce "Gajówka" odbyło się Posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj".

Członkowie Komitetu zakończyli procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem trwający od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.

2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa trwający od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.