Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 28.09.2012 r.

W dniu 28 września 2012 r. o godzinie 9:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Członkowie Komitetu dokonali oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Restrukturyzcaja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektroem trwający od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.

2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa trwający od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.