Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 11.08.2011 r.

W dniu 11 sierpnia 2011 r. o godzinie 12:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Członkowie Komitetu Stowarzyszenia dokonali oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zaleznych od  rybactwa trwający od 22.06.2011 r. do 29.07.2011 r.

2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem trwający od 27.06.2011 r. do 29.07.2011 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.