Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 09.09.2013 r.

Zgodnie z § 10 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 12 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, które odbędzie się w dniu 09.09.2013 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Restauracji „Chata po Zbóju” (ul. Wiślańska 16, 43-246 Baków).

Porządek posiedzenia Komitetu

 1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Poinformowanie o deklaracji bezstronności i poufności (podpisanie deklaracji bezstronności i poufności).
 6. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami o ponowne rozpatrzenie operacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków o ponowne rozpatrzenie operacji.
 8. Ponowna ocena operacji  – w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy.
 10. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 12. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa”.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa”.
 14. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 16. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 18. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 20. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy.
 22. Sporządzenie listy wybranych lub niewybrania operacji w/w działania.
 23. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 24. Ponowna ocena operacji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor publiczny, nabór ZK/WK/02/2012.
 25. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor publiczny.
 26. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 27. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 28. Ponowna ocena operacji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy, nabór ZK/WK/02/2012.
 29. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy.
 30. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 31. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 32. Ponowna ocena operacji w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, nabór ZK/PW/02/2012.
 33. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 34. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 35. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 36. Dyskusja.
 37. Wolne wnioski.
 38. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).

Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.