Komitet » Zaproszenie na Posiedzenia Komitetu w dniach 10.03.2014 r. oraz 12.03.2014 r.

Szanowni Członkowie Komitetu LGR „Żabi Kraj

 

Zgodnie z § 10 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 12 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Komitetu zwołuje Posiedzenia Komitetu, które odbędą się w dniach 10.03.2014 r. o godz. 10:00  oraz 12.03.2014 r. o godz. 9:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, II piętro, pokój nr 4, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

 

Porządek posiedzenia Komitetu w dniu 10.03.2014 r. o godz. 10:00  (poniedziałek)

 1. Powitanie Członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Poinformowanie o deklaracji bezstronności i poufności (podpisanie deklaracji bezstronności i poufności).
 6. Ocena operacji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor publiczny.
 7. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 9. Ocena operacji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor społeczny i gospodarczy.
 10. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Porządek posiedzenia Komitetu w dniu 12.03.2014 r. o godz. 9:00  (środa)

 1. Powitanie Członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Poinformowanie o deklaracji bezstronności i poufności (podpisanie deklaracji bezstronności i poufności).
 6. Ocena operacji w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” – sektor społeczny i gospodarczy.
 7. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 9. Ocena operacji w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor publiczny.
 10. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 12. Ocena operacji w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – sektor społeczny i gospodarczy.
 13. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 15. Dyskusja.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy nie wpłynął żaden wnioski o dofinansowanie, w związku z tym punkt ten nie został ujęty w porządku obrad.

 

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).

 

Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj.pl. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.