Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2014 » WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 1/2014 W DNIU 24.04.2014 W STRUMIENIU

W dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu (ul. Młyńska 16) odbyło się Walne Zebranie Członków.

 
Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano Panią Annę Grygierek
Walne Zebranie Członków podjęło uchwały:
nr 1/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" z dnia 08 października 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",
nr 2/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",
nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" za rok 2013,
nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" za rok 2013,
nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" za rok 2013,
nr 6/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",
nr 7/2014 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",
nr 8/2014 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj",
nr 9/2014 w sprawie wyboru Członków Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj".
 

Aktualne składy osobowe organów Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj"

Zarząd:

Krzysztof Szymura – Prezes

Andrzej Pilarczyk – Wiceprezes

Mirosław Duda – Wiceprezes

Irena Białowąs – Członek

Stanisław Gabzdyl – Członek

 

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Staniek – Przewodniczący

Paweł Akus – Wiceprzewodniczący

Bronisław Tobiczyk – Członek

 

Komitet:

Wojciech Bazgier - Przewodniczący

Beata Niemiec - Wiceprzewodnicząca

Józef Związek - Wiceprzewodniczący

Andrzej Chmiel - Sekretarz   

Członkowie:

Magdalena Swoboda

Piotr Goszyk

Piotr Hansel

Lech Hławiczka

Lech Szarowski

Andrzej Kondziołka

Marek Król

Paweł Kryjak

Stanisław Czakon

Leszek Łukosz

Andrzej Pastucha

Gabriela Placha

Łukasz Pszczeliński

Rajmund Ronchetti

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 16:00 w sali  konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu (ul. Młyńska 16).

W przypadku braku quorum kolejny termin Walnego Zebrania Członków, wyznacza się na 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 16:15 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu (ul. Młyńska 16).

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust 2. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Członek zobowiązany jest do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków

 

Porządek obrad Sprawozdawczowyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu – powitanie Członków Stowarzyszenia oraz gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 08.11.2013 r.
 7. Przedstawienie zmian w budżecie na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2013 Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 08 października 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz budżetu na rok 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 9. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 10. Podjęcie uchwały nr 2/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 11. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 12. Przedstawienie bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 13. Przedstawienie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie Uchwały nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 16. Podjęcie Uchwały nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 17. Podjęcie Uchwały nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 18. Podjęcie Uchwały nr 6/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 19. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów, w przypadku głosowania tajnego.
 20. Składa nie propozycji kandydatów do Zarządu.
 21. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały nr 7/2014 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 22. Składanie propozycji kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 23. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i podjęcie uchwały nr 8/2014 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 24. Składanie propozycji kandydatów do Komitetu.
 25. Wybór Członków Komitetu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały nr 9/2014 w sprawie wyboru Członków Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
 26. Ukonstytuowanie się organów Stowarzyszenia.
 27. Bieżące sprawy, wolne głosy i wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

Poniżej znajdują się projekty uchwał WZC wraz z załącznikami.