Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 27.04.2015 r.

Zgodnie z § 6 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 12 kwietnia 2013 r. Prezes Zarządu zwołuje Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu 27.04.2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, I piętro, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

 

Porządek posiedzenia Komitetu

 1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Składanie propozycji kandydatów na Przewodniczącego Komitetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu.
 8. Składanie propozycji kandydatów na Wiceprzewodniczących Komitetu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Komitetu.
 10.  Składanie propozycji kandydatów na Sekretarza Komitetu.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komitetu.
 12.  Przedstawienie zmian w Regulaminie Komitetu.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu.
 14.  Wolne głosy i wnioski.
 15.  Zamknięcie posiedzenia.

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).