Archiwum aktualności » Archiwum 2016 » Nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych

Od dnia 15.03.2016 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie płatności za 2016 r. Tak jak w roku 2015, rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności bezpośrednich:

- jednolita płatność obszarowa,

- płatność za zazielenienie,

- płatność dodatkowa,

- płatność dla młodych rolników,

- wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do owoców miękkich, płatność do pomidorów, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych),

- płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia krajowego).

Ponadto, na jednym formularzu wniosku rolnik może ubiegać o przyznanie także niektórych płatności realizowanych w ramach PROW 2014-2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz w ramach PROW 2007-2013 (płatności rolnośrodowiskowej i pomocy na zalesianie).

Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2016 r. jest możliwe w terminie do 30 września br., nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.

Zasadniczo warunki przyznawania płatności nie ulegają zmianie. Wprowadzono jedynie wymóg posiadania tytułu prawnego do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o płatności. Ma to na celu wyeliminowanie nadużyć polegających na bezumownym użytkowaniu gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych. Rolnik ubiegający się o płatności do gruntów Zasobu powinien złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tych gruntów wraz ze wskazaniem, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy złożyć w terminie do 31 sierpnia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2016 r. potrwa do 16 maja br. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 10 czerwca 2016 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Źródło: https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nabor-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-bezposrednich-i-platnosci-obszarowych-PROW?%2FMinisterstwo%2FBiuro-Prasowe%2FInformacje-Prasowe%2FNabor-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-bezposrednich-i-platnosci-obszarowych