Walne Zebranie Członków » WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 2011 » WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW NR 1/2011 W DNIU 28.03.2011 W ŁĄCZCE

WALNE ZEBRANIE NR 1/2011 W DNIU 28.03.2011 W DĘBOWCU
 

W dniu 28 marca 2011 r., w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Łączce odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj".
Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Pana Krzysztofa Szymurę.
Walne Zebranie podjęło uchwały:
nr 1/2011 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"
nr 2/2011 w sprawie ustalenia wysokości  kwoty zaciągnięcia zobowiązań przez Zarząd
nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2010
nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2010
nr 5/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010
nr 6/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.