Archiwum aktualności » Archiwum 2018 » Odpłatność za reklamówki przy sprzedaży ryb

Szanowni Państwo  w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12/10/2017 o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 2056) wprowadziła od 01/01/2018 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 150) pojęcie opłaty recyklingowej

Przekazuję informację od Radcy Prawnego z Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" ws konieczności naliczania opłat za reklamówki (siatki) przy sprzedaży ryby.

 

Ustawa z dnia 12/10/2017 o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 2056) wprowadziła od 01/01/2018 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 150) pojęcie opłaty recyklingowej

 

„Rozdział 6a

Opłata recyklingowa

 

Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

 

Art. 40b. 1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.

 

Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

 

Art. 40d. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

Art. 40e. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym.”

 

Do ustawy wprowadzono w słowniku definicji (art. 8) następujące pojęcia:

 

„15a) torby na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

a)  lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;”

 

W konsekwencji:

1/  opłacie recyklingowej podlegają torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (do 49 mikrometrów włącznie)

2/ nie są objęte opłatą bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności

3/ nie podlegają opłacie torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału minimum 50 mikrometrów

 

Więcej informacji w sprawie można zasięgnąć pod linkiem:

 

https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/