Logotypy » PO RYBY 2007-2013

W związku z zapytaniami, dotyczącymi znakowania materiałów informacyjnych
związanych z Programem Operacyjnym .Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 20!3"(PO RYBY 2007 - 2011), uprzejmie
informuję co następuje:

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 20O7r..
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WF.) nr 1191/2006
w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego art. 33:

„1. Wszystkie środki informacyjne i promocyjne kierowane do beneficjentów,
potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa zawierają następujące elementy:

a) godło Unii Europejskiej zgodne ze standardami graficznymi określonymi w załączniku

U oraz odniesienie da Unii Europejskiej:
h) odniesienie do EFR: „Europejskiego Funduszu Rybackiego”,

c) stwierdzenie wybrane przez instytucje zarządzającą, podkreślające wartość dodaną
uzyskaną dzięki interwencji Wspólnoty, przy czym preferowane stwierdzenie to.
„Inwestycja w zrównoważone rybołówstwo”.

2. Ustęp l lit. b) i c) nie ma zastosowania do małych obiektów reklamowych.

W świetle powyższych przepisów, na wyżej wymienionych materiałach należy
obligatoryjnie umieszczać logotyp UE, logotyp PO RYBY 2007 - 2013 oraz stwierdzenie
wybrane przez instytucję zarządzającą, zgodnie ze wzorem:

                                               

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

Ponadto, po prawej stronie przy logotypie PO RYRY 2007 - 2013 można umieścić
logotyp danej instytucji pośredniczącej. W przypadku małych obiektów reklamowych
koniecznym jest oznakowanie ich logotypem UE wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej.
Instytucja Zarządzająca zaleci, aby zamieszczany był również logotyp PO (pełny bądź
uproszczony) oraz odniesienie do Europejskiego Funduszu Rybackiego, /godnie ze wzorem:

                                     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/

Poniżej do pobrania: