Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 11.08.2011 r.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 20 kwietnia 2011r. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu 11.08.2011r. o godz. 12:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, II piętro, pokój nr 4, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

Porządek posiedzenia Komitetu:

 1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Poinformowanie o deklaracji bezstronności (podpisanie deklaracji bezstronności).
 6. Wybór operacji do dofinansowania działania „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w/w Działania.
 8. Sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w/w Działania.
 9. Wybór operacji do dofinansowania działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania w/w Działania.
 11. Sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w/w Działania.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).