Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 25.08.2011 r.

Porządek posiedzenia Komitetu:

  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ponowna ocena operacji – w przypadku złożenia odwołań działania „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych lub niewybranych do dofinansowania w/w działania.
  5. Sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych lub niewybrania operacji do dofinansowania w/w działania.
  6. Dyskusja.
  7. Zamknięcie obrad.
 

<span style="font-size:12.0pt;Times New Roman" ,"serif";color:#333333"="">Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).