Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 18.10.2011 r.

10:00Porządek posiedzenia Komitetu

1.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków o ponowne rozpatrzenie operacji.

7.       Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”– sektor publiczny.

9.       Podjęcie uchwał w sprawie wybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.

11.    Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.

13.    Sporządzenie listy wybranych lub niewybrania operacji w/w działania.

15.    Podjęcie uchwał w sprawie wybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”– sektor społeczny i gospodarczy.

17.    Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.

19.    Wolne wnioski.

21.    Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).

 

<span style="font-size:10.0pt;Times New Roman" ,"serif";="" color:#333333"="">Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj.pl. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.