Współpraca » Farnet - Jednostka wsparcia

Witamy w FARNET… Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich

Nowa oś priorytetowa 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) wspiera zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa. W szczególności oś finansuje środki promujące dywersyfikację działalności gospodarczej (turystykę, przemysł spożywczy, energię odnawialną …) oraz działania przyczyniające się do poprawy jakości życia na terenach dotkniętych recesją w sektorze rybołówstwa. Istotną innowacją związaną z wdrożeniem osi 4 jest położenie nacisku na podejście terytorialne, które zakłada skupienie uwagi na konkretnych obszarach i zachęca partnerów lokalnych z wszystkich sektorów – publicznego, prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego – do współpracy „grupowej” w celu opracowania i wdrożenia lokalnych strategii rozwoju.

Nowa oś priorytetowa zostanie wdrożona przez dwadzieścia jeden państw członkowskich. Według szacunków w całej UE powstanie przynajmniej 200 grup FLAG. Grupy będą zachęcane do wymiany doświadczeń w formie współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej. Całkowite wsparcie ze środków publicznych (EFR + inne źródła) w ramach osi 4 na lata 2007-2013 wyniesie 826,6 mln EUR.

Jednostka Wsparcia FARNET została utworzona przez Komisję Europejską na potrzeby wdrożenia środków unijnych służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów zależnych głównie od rybactwa (Oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego). Jednostka Wsparcia pełni rolę platformy umożliwiającej współpracę sieciową obszarów zależnych głównie od rybactwa. Ponadto Jednostka pomaga i doradza Lokalnym Grupom Rybackim (FLAG) przy tworzeniu i wdrażaniu lokalnych rozwiązań dla problemów dotykających europejskie obszary zależne główne od rybactwa.

Wspólne wyzwania, ocean możliwości

W całej Europie obszary zależnie głównie od rybactwa stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Spadek dochodów i zatrudnienia w sektorze rybackim uwidocznił pilną potrzebę dywersyfikacji działalności gospodarczej. Niemniej jednak w obszarach odizolowanych geograficznie i oddalonych od głównych ośrodków gospodarczych tradycyjne modele rozwoju nie zawsze są najwłaściwsze. Na tych terenach potrzebne jest innowacyjne podejście do problemów.

Europejskie oceany, morza i wody śródlądowe, a także powiązane z nimi aspekty środowiskowe i kulturalne, stanowią szerokie i cenne zasoby, które mogą stworzyć nowe możliwości dla rozwoju ekonomiczno-społecznego. Kluczowym zadaniem jest ponowna ocena potencjału tych obszarów w celu zidentyfikowania nowych, bardziej zróżnicowanych i zrównoważonych źródeł zatrudnienia i działalności gospodarczej.

Platforma edukacyjna

Celem działań Jednostki Wsparcia FARNET jest wspomożenie i uproszczenie całego procesu. Jednostka Wsparcia będzie pomagać lokalnym partnerstwom przy opracowywaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz wymianie pomysłów i doświadczeń z przedstawicielami innych dziedzin i politykami. Celem działań jest stopniowe tworzenie „platformy edukacyjnej”, na której sukcesywnie będzie gromadzona wiedza i doświadczenie tysięcy potencjalnych partnerów z całej UE. Jednostka Wsparcia ma trzy priorytetowe cele:

1. Budowanie zdolności w dziedzinie zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Jednostka Wsparcia doradza i pomaga przy tworzeniu grup FLAG.

2. Identyfikowanie, testowanie i przenoszenie udanych rozwiązań: opisane działanie zakłada identyfikowanie, ocenę i rozpowszechnianie „obiecujących” i „sprawdzonych” rozwiązań dla wyzwań stojących przed obszarami zależnymi głównie od rybactwa.

3. Tworzenie platformy i narzędzia komunikacji dla obszarów zależnych głównie od rybactwa: Jednostka Wsparcia tworzy powiązania pomiędzy lokalną wiedzą i innowacjami w obszarach zależnych głównie od rybactwa a szerszą europejską i krajową debatą polityczną.

Łączenie i komunikacja

Aby osiągnąć założone cele, Jednostka Wsparcia skupia się na szeregu kluczowych działań, wykorzystując przy tym różne narzędzia informacji i komunikacji:

•Nasze działania

•Zapewnienie bezpośredniego wsparcia lokalnym grupom rybackim i samorządom

•Identyfikacja i wymiana dobrych praktyk

•Wsparcie współpracy międzynarodowej

•Monitorowanie i analiza kluczowych zmian w programie

•Metody działania

•Porady i wsparcie ekspertów

•Wydarzenia

•Seminaria międzynarodowe

•Seminaria szkoleniowe

•Konferencje

•Publikacje

•Elektroniczny biuletyn elektroniczny wydawany co 2 miesiące

•Magazyn FARNET wydawany dwa razy do roku

•Przewodniki i inne raporty techniczne

•Strona internetowa FARNET

Współpraca

Realizując swoje zadania, Jednostka Wsparcia FARNET współpracuje ściśle z Komisją Europejską, administracją państwową krajów członkowskich, krajową siecią rybacką oraz z grupami FLAG, które wspólnie tworzą Europejską Sieć Obszarów Rybackich (FARNET).

Kontakt z zespołem FARNET

W siedzibie Jednostki Wsparcia FARNET w Brukseli na stałe pracuje 10 osób. Wspiera ich 21 regionalnych ekspertów. Zespół FARNET, pełniący również funkcję jednostki łączącej politykę UE oraz potrzeby obszarów zależnych głównie od rybactwa, chętnie nawiąże bezpośredni kontakt lub spotka się z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 

Źródło: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/pl