Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 19.10.2012 r.

Szanowni Członkowie Komitetu LGR „Żabi Kraj

Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 25 sierpnia 2011 r. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, które odbędzie się w dniu 19.10.2012 r. (piątek) o godz. 14:00 w Ekskluzywnej Agroturystyce „Gajówka”  (Bładnice Dolne 136, 43-430 Skoczów).

Porządek posiedzenia Komitetu

 1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami o ponowne rozpatrzenie operacji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków o ponowne rozpatrzenie operacji.
 7. Ponowna ocena operacji  – w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”.
 9. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 11. Ponowna ocena operacji - w przypadku złożenia odwołań w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji z uwzględnieniem wyników oceny operacji działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 13. Sporządzenie listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia listy wybranych lub niewybranych operacji w/w działania.
 15. Dyskusja.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).

Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.