Archiwum aktualności » Archiwum 2014 » Sprawozdania w ramach PO RYBY 2007-2013

Obowiązek sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji wynika z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu, terminów przekazywania oraz trybu i zakresu rozliczeń z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”(Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z późn. zm.).

Do sprawozdań w ramach środków PO RYBY 2007-2013, za wyjątkiem środka 2.2 Działania wodno – środowiskowe jako okres sprawozdawczy stosuje się okres rozpoczynający się od dnia podpisania umowy i trwający 12 miesięcy.

Do sprawozdań w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe jako okres sprawozdawczy stosuje się rok kalendarzowy w rozumieniu, iż rok rozpoczyna się 01 stycznia i kończy się 31 grudnia.

W przypadku gdy realizacja operacji zakończyła się do dnia podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją pośredniczącą, beneficjent zobowiązany jest tylko do złożenia sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową.

W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem podpisania umowy, a została zakończona przed upływem okresu sprawozdawczego, beneficjent zobowiązany jest do złożenia tylko sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową.

W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem podpisania umowy a zakończenie jej jest planowane po upływie okresu sprawozdawczego, beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego w terminie 21 dni od upływu okresu sprawozdawczego. Powyższe ustalenie zostało przyjęte z powodu braku przepisów prawnych dot. Sprawozdania okresowego w obowiązujących aktach normatywnych odnoszących się do PO RYBY 2007-2013.

Z obowiązku sporządzania sprawozdań zwolnieni są beneficjenci realizujący operacje w ramach:

- Osi priorytetowej I (środek 1.1, 1.3, 1.4, 1.5) gdy okres realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie albo decyzją o przyznaniu pomocy, nie przekracza 2 lat, kwota dofinansowania nie jest wyższa niż 500 tys. zł oraz dofinansowanie nie jest przyznane w formie zaliczki;

- Osi priorytetowej II (środek 2.1, 2.4, 2.5) gdy okres realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie o przyznaniu pomocy, nie przekracza 2 lat, kwota dofinansowania nie jest wyższa niż 1 mln zł oraz dofinansowanie nie jest przyznane w formie zaliczki;

- Osi priorytetowa III (środek 3.2, 3.3, 3.4) gdy okres realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie o przyznaniu pomocy, nie przekracza 2 lat, kwota dofinansowania nie jest wyższa niż 1 mln zł oraz dofinansowanie nie jest przyznane w formie zaliczki.

Sprawozdanie przekazywane jest w formie papierowej i elektronicznej do Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskiem o płatność dotyczącym płatności końcowej:

– dla operacji realizowanych w ramach Osi priorytetowych I, II, III do Oddziału Regionalnego ARiMR;

– dla operacji realizowanych w ramach Osi priorytetowej IV do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Źródło: Instrukcja dla beneficjenta

 

Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj” udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie wypełniania sprawozdania przez Beneficjentów osi 4 PO RYBY.

 

Sprawozdanie znajdą Państwo na stronie MRiRW oraz na stronie LGR "Żabi Kraj"

 

Dodał: DB