Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 05.04.2012 r.

W dniu 05 kwietnia 2012 r. o godzinie 10:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" odbyło się Posiedzenie Komitetu .

Członkowie Komitetu zakończyli procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa trwający od 30.01.2012 r. do 02.03.2012 r.

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem trwający od 30.01.2012 r. do 02.03.2012 r.

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa trwający od 30.01.2012 r. do 02.03.2012 r.

4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  lub przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej trwający od 30.01.2012 r. do 02.03.2012 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.