Komitet » Posiedzenie Komitetu w dniu 12.03.2014 r.

W dniu 12 marca 2014 r. o godzinie 9:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" odbyło się Posiedzenie Komitetu.

Członkowie Komitetu Stowarzyszenia dokonali oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:

1. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem trwający od 27.01.2014 r. do 26.02.2014 r.

2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa trwający od 27.01.2014 r. do 26.02.2014 r.

2. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  lub przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej trwający od 27.01.2014 r. do 26.02.2014 r.

w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.