Aktualności » Ankieta - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj rozpoczęło opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju by pozyskać środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Po okresie, w którym nasze działania były współfinansowane ze środków unijnych, chcemy wrócić do grona lokalnych grup rybackich korzystających z takich środków.  Pozyskane fundusze będą przeznaczone na dofinansowanie projektów składanych przez osoby fizyczne i prawne (w tym prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz podmioty prawa publicznego, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. Każdy mieszkaniec gmin członkowskich ma realny wpływ na kształt nowej strategii i zawarte w mniej zapisy. Ważne jest, aby wydatkowanie nowych środków unijnych odpowiadało prawdziwym potrzebom mieszkańców naszego Stowarzyszenia. Ankieta pomoże nam również ( poprzez wskazanie  zakresów tematycznych ) określić jakie potrzeby projektowe są szczególnie ważne dla sektora rybackiego. 

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy krótką ankietę, dzięki której chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat.

 

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres:

- email: biuro@zabikraj.pl

lub

- pocztowy:

Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj"

ul. Mickiewicza  9

43-430 Skoczów