Aktualności » FISZKA PROJEKTOWA - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021 -2027

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” rozpoczęło opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju by pozyskać środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Po okresie, w którym nasze działania były współfinansowane ze środków unijnych, chcemy wrócić do grona lokalnych grup rybackich korzystających z takich środków.  Pozyskane fundusze będą przeznaczone na dofinansowanie projektów składanych przez osoby fizyczne i prawne (w tym prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz podmioty prawa publicznego, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Tworząc nową strategię chcemy poznać Państwa potrzeby projektowe – jakie konkretnie projekty (inwestycyjne i nieinwestycyjne) chcieliby Państwo zrealizować w ramach wdrażania strategii. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie poniżej fiszki projektowej – dane z tych dokumentów pozwolą nam na określenie Państwa preferencji w tym zakresie.

Dziękujmy za poświęcony czas !

 

Wypełnione fiszki prosimy przesyłać na adres:

- email: biuro@zabikraj.pl

lub

- pocztowy:

Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj"

ul. Mickiewicza  9

43-430 Skoczów