Informacje o Nas

Powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” (obecnie Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj") było naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych, w szczególności rybackich zamieszkujących obszar nazywany od dawien dawna Żabim Krajem. Na tym wyjątkowo bogatym w tradycje rybackie obszarze związek ludności z gospodarką stawową sięga wielu wieków. Wraz z nadejściem perspektywy budżetowej 2007-2013 z niecierpliwością wyczekiwano na instrumenty wsparcia Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej, które miały zostać uruchomione w Polsce w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. 

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia celami i działaniami Stowarzyszenia są:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,
 • aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
 • łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybactwa,
 • opracowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
 • rozpowszechnianie założeń i realizacja zadań wynikających z przyjętej przez Stowarzyszenie LSROR,
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSROR,
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSROR,
 • wybór operacji do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
 • zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku życia,
 • pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz przygotowanie i realizacją innych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • współpraca międzyregionalna i międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które przyczyniają się do innowacyjności działań Stowarzyszenia,
 • działalność naukowa, naukowo-techniczna,oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie  kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobro czynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 
Stowarzyszenie działa na mocy aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72,poz. 619),
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006r. Str. 1),
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego,
 • Statutu.
  
Dane Stowarzyszenia:
 
Data wpisu do KRS: 28 grudnia 2009r.  
  
Numer KRS: 0000345422    
 
NIP: 5482608807     
        
REGON: 241460516
 
Adres siedziby: ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
 
Numer konta bankowego: 86 1050 1070 1000 0090 8013 1122
ING Bank Śląski