Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniach 18.03.2013 r. oraz 19.03.2013 r.

Szanowni Członkowie Komitetu LGR „Żabi Kraj

Zgodnie z § 10 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z dnia 15 marca 2012 r. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniach 18.03.2013 r. oraz 19.03.2013 r. o godz. 11:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, II piętro, pokój nr 4, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

Porządek posiedzenia Komitetu w dniu 18.03.2013 r. (poniedziałek)

 1. Powitanie Członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Komitetu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu.
 7. Poinformowanie o deklaracji bezstronności i poufności (podpisanie deklaracji bezstronności i poufności).
 8. Ocena operacji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” - sektor publiczny.
 9. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 11. Ocena operacji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor społeczny i gospodarczy.
 12. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 14. Dyskusja.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Porządek posiedzenia Komitetu w dniu 19.03.2013 r. (wtorek)

 1. Powitanie Członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Poinformowanie o deklaracji bezstronności i poufności (podpisanie deklaracji bezstronności i poufności).
 6. Ocena operacji w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor publiczny.
 7. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 9. Ocena operacji w ramach działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy.
 10. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 12. Ocena operacji w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”.
 13. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 15. Ocena operacji w ramach działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 16. Sporządzenie listy ocenionych operacji w/w działania.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji w/w działania.
 18. Dyskusja.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż „W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym telefonicznie lub pisemnie przewodniczącego Komitetu lub Biuro LGR co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Komitetu” (§ 4 ust. 2, Regulaminu Komitetu).

Ponadto informujemy, iż materiały dot. wniosków znajdują się w aplikacji internetowej: Elektroniczna Obsługa Wniosków – www.wnioski.zabikraj.pl. Wgląd do złożonych wniosków jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.