Czcionka:

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zabikraj.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

:unavailableContent

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny:

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Szymura, biuro@zabikraj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 487 49 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się biuro Stowarzyszenie Rybackiego „Żabi Kraj” przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową za pomocą platformy. Na poziomie niskiego parteru, do którego prowadzi pochylnia (możliwość przejazdu wózkiem), zlokalizowane jest wejście do tej platformy.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet
  Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oraz informacji głosowych. W budynku znajduje się platforma umożliwiająca transport osoby niepełnosprawnej.
  W budynku zlokalizowane są tyflotablice, oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Lokalizacjia tyflotablic:
  • przy wejściu głównym, zaraz po otwarciu drzwi, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie pod odpowiednim kątem,
  • przy wejściu dla osób niepełnosprawnych, zaraz po otwarciu drzwi, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie pod odpowiednim kątem nachylenia,
  • na I piętrze, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie pod odpowiednim kątem nachylenia, przed schodami prowadzącymi na II piętro,
  • na II piętrze, umieszczone na stojaku pod odpowiednim kątem nachylenia, po prawej stronie.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Do budynku przylega parking miejski zapewniający miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
  Biuro Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne